Selecteer een pagina

PRIVACY POLICY

Privacy Policy – Gebruikers van de site, klanten en leveranciers

Privacyverklaring (art.13 Wetsd. 196 van 30 juni 2003 en artikelen 13 en 14 van het EU-Reglement 2016/679)

Introductie

A.P.A. Spa neemt uw privacy zeer serieus.

Deze Privacyverklaring is bedoeld om uw rechten uiteen te zetten en om eventuele vragen over uw persoonlijke gegevens te beantwoorden.

Als u een overeenkomst bent aangegaan met ons, informeren wij u dat de “titularis” van de behandeling van de gegevens A.P.A., die gevestigd is in Milaan, via Marradi 6, BTW-nummer en F.C. 04072260153, maatschappelijk kapitaal €. 130.00,00 volledig benut,
in de hoedanigheid van haar tijdelijke wettelijke vertegenwoordiger Marco Antonio Corazza.

Ons beleid en onze procedures voor het hanteren van persoonlijke informatie zijn opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de 1995 European Union Data Protection Directive (Richtlijn 95/46/EC) en de General Data Protection Regulation (Algemene verordening gegevensbescherming, van kracht vanaf 25 mei 2018) en de toepasselijke nationale wetgeving.

1. Welke informatie verzamelen we?

Wij verzamelen verschillende soorten gegevens van en over de gebruikers van onze Websites, inclusief de informatie waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en waarmee je online of offline (“persoonsgegevens”) mee gecontacteerd kunt worden.

Wij verzamelen ook informatie m.b.t. u, maar u niet individueel identificeren, bijvoorbeeld over uw internetverbinding, de gereedschappen die u gebruikt om toe te treden tot onze Websites en gebruiksdetails.

Wij verzamelen deze informatie:

• direct van u afkomstig wanneer u iets invult op de site of wanneer je iets bij ons koopt;
• automatisch wanneer u op onze sites surft. De verzamelde informatie kan automatisch details bevatten over het gebruik, IP-adressen en informatie die verzameld is via cookies wij verzamelen en behandelen persoonsgegevens over u wanner u met ons contact heeft vanwege onze diensten en wanneer u bij ons diensten koopt.

De bewerkte persoonsgegevens kunnen het volgende bevatten:

• uw naam en namen van het personeel van de vennootschap met wie u handelsverhoudingen heeft;
• fiscale gegevens (BTW-nummer, FC), aangetekende e-mail, adressen van de vestigingen, enz.
de gegevens voor het beheer van betalingen (Bank, IBAN, enz.);
• werkadressen, e-mailadressen en/of telefoonnummer, faxnummer, IP-adres in geval van invullen van een van onze formulieren (voor inschrijven voor evenementen, voor aanvraag informatie, voor inschrijvingen voor nieuwsbrieven, voor toegetreden zijn tot te downloaden materiaal, enz..)
de werktaken.

2. Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik?

We verwerken de persoonlijke gegevens die worden vermeld in paragraaf 1 hierboven voor de volgende doeleinden:

• om een overeenkomst met u tot stand te brengen en na te leven, bijvoorbeeld als u een aankoop doet bij ons of een overeenkomst aangaat om diensten te verlenen of te ontvangen. Dit omvat onder andere het verifiëren van uw identiteit, van de solvabiliteit van jouw bedrijf, de communicatie van de gegevens van jouw vennootschap aan banken voor het beheren van de betaling;
• om een overeenkomst met u aan te gaan en kunnen dit zonder deze gegevens niet doen;
• om de op de handelscontracten of openbare financieringen toepasselijke wet- en regelgeving na te leven
• in overeenstemming met onze legitieme belangen bij de bescherming van de legitieme bedrijfsbelangen en wettelijke rechten, inclusief maar niet beperkt tot gebruik in verband met juridische claims, naleving, wettelijke en onderzoeksdoeleinden (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met juridische procedures of geschillen);
• met uw uitdrukkelijke toestemming om te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die wij van u ontvangen en/of in overeenstemming met onze legitieme belangen, met inbegrip van het onderzoeken van eventuele klachten van u of van anderen, over onze website of onze producten of diensten;
• met uw uitdrukkelijke toestemming om te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die wij van u ontvangen en/of in overeenstemming met onze legitieme belangen, met inbegrip van het onderzoeken van eventuele klachten van u of van anderen, over onze website of onze producten of diensten;
• om het gebruik van onze websites en online diensten te controleren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om ons te helpen bij het controleren, verbeteren en beschermen van onze producten, content, diensten en websites, zowel online als offline, in overeenstemming met onze legitieme belangen;
• met uw expliciete toestemming kunnen we informatie gebruiken om u uit te nodigen mee te doen aan evenementen m.b.t. de interesses die u getond heeft bij het in contact treden met ons. We kunnen u ook direct marketing sturen met betrekking tot relevante producten en diensten. Elektronische direct marketing wordt alleen verzonden als u uw toestemming hebt gegeven om deze te ontvangen, of (waar dit is toegestaan) u de mogelijkheid hebt gekregen om u hiervoor af te melden, U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van elektronische direct marketing door de instructies in de relevante communicatie op te volgen.

3. Met wie en wanneer delen we uw persoonlijke gegevens?

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook delen met de volgende derden:

• onze professionele adviseurs zoals onze accountants en externe juridische en financiële adviseurs;
• banken voor het beheer van de betalingen, bedrijven voor het terugkrijgen van krediet;
• de partners voor de organisatie en het beheer van complexe formatieve programma’s en projecten;
• de partners voor de organisatie van promotie-evenementen waar u expliciet gevraagd heeft deel van uit te maken;
• marketing- en communicatiebureaus die hebben ingestemd om uw persoonlijke gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring;
• onze leveranciers, zakelijke partners en onderaannemers;
• zoekmachine en webanalyse, platform voor email-marketing.

Persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met overheidsinstanties en/of politiefunctionarissen indien vereist voor de bovenstaande doeleinden, indien wettelijk verplicht of indien nodig voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met toepasselijke wetgeving.

Persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met externe dienstverleners die deze namens A.P.A. voor bovengenoemde doeleinden zullen verwerken.

Dergelijke derde partijen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, aanbieders van websitehosting (Seweb Italia), die onderhoud van sites biedt, de beheerder van het platform van email marketing.

In het bijzonder als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen uw gegevens doorgegeven woorden aan Hoplo Srl, Piazza Castello, 26 20121 Milaan F.C. en BTW-nummer 08450220010 (https://www.infomail.it/informativa-privacy/), de beheerder van het platform en emailmarketing voor het beheer van de nieuwsbrieven.

De bevoegden gaan te werk op instructie en onder de directe autoriteit van de titularis.

4. Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel langer bewaren dan nodig is en zullen alleen de persoonlijke informatie bewaren die nodig is met betrekking tot het doel.

We zijn ook verplicht om bepaalde informatie te bewaren zoals vereist door de wet of zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten, geschillenbeslechting, fraude en misbruik te voorkomen of onze algemene voorwaarden te toe te passen.

Als u een klant of leverancier bent, bewaren wij uw gegevens voor de duur van 10 jaar.

Als u een potentiële klant bent en u uitdrukkelijk ermee heeft ingestemd dat wij contact met u opnemen, zullen wij uw gegevens alleen bewaren (a) totdat u zich afmeldt voor onze communicatie; of, als u zich niet heeft afgemeld, (b) terwijl u met ons en onze content communiceert; of (c) gedurende 12 maanden vanaf het tijdstip waarop u voor het laatst met ons of onze content hebt gecommuniceerd.

5. Waar worden mijn gegevens opgeslagen?

De persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en worden opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook worden verwerkt door personeel buiten de EER dat voor ons of voor een van onze leveranciers werkt.

Wij hebben technische en organisatieve maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen het illegaal of niet geautoriseerd gebruik, het verlies of vernietiging of niet geautoriseerde gebruik en verspreiding ervan.

Wij archiveren de persoonlijke informatie op veilige servers die beschermd zijn door FIREWALLs, anti-virussen van de laatste generatie beheerd door ons en door onze dienstleveranciers en soms papieren bestanden die bewaard worden op een veilige plek in Italië.

De persoonlijke informatie die wij archiveren of doorgeven zijn beschermd door een veiligheids- en toegangscontroles, waaronder authenticatie met gebruikersnaam en wachtwoord.

6. Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonlijke gegevens?

U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden te verwerken.

U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen uitoefenen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen, op de knop om u af te melden te klikken in elke communicatie die we u hebben gestuurd of door contact met ons op te nemen.

Als u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Als de informatie die wij over u bewaren onjuist of onvolledig is, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen en ons vragen het te corrigeren of aan te vullen.

U hebt ook het recht om, met enkele uitzonderingen en kwalificaties, ons te vragen een kopie te verstrekken van alle persoonlijke gegevens die we over u bewaren.

Wanneer u uw gegevens aan ons hebt verstrekt en deze geautomatiseerd worden verwerkt, kunt u ons mogelijk verzoeken om deze aan u te verstrekken in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat.

Als u een klacht heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt, kunt u ons mogelijk vragen om te beperken hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken terwijl uw klacht wordt behandeld.

In sommige omstandigheden kunt u ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen (a) door uw toestemming voor het gebruik ervan in te trekken; (b) als het niet langer nodig is dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken; (c) als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens en we geen goede reden hebben om het te blijven gebruiken; of (d) als we uw persoonlijke gegevens niet hebben behandeld in overeenstemming met onze verplichtingen.

7. Waar kan ik meer informatie vinden over de manier waarop A.P.A. met mijn gegevens omgaat?

Mocht u vragen hebben over deze Privacyverklaring, over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door A.P.A. Spa of indien u uw rechten willen uitoefenen, dan kunt u contact opnemen

• met het privacyteam via dit e-mailadres: ttdp@apaspa.com
• via fax: 0295966335
• of per post naar A.P.A. Spa, 20042 Pessano con Bornago – Via Ruffilli 6.

8. Aan wie kunt u een overtreding rapporteren of claimen?

U kunt een aangetekende brief sturen met ontvangstbewijs naar de Garant van de Privacy, Piazza di MONTE CITORIO 121 00186 Rome email a urp@gdp.it of urp@pec.gdp.it fax al nr. 06 696773785

jQuery(document).ready(function( $ ){ });