Selecteer een pagina

DUURZAAMHEID

ALTIJD DEEL VAN
ONS DNA

BEDRIJFSVISIE

Bij APA geloven we dat milieu-, sociale en economische duurzaamheid een noodzakelijke voorwaarde is voor het bouwen van een rechtvaardigere, gezondere en harmonieuzere samenleving, met respect voor de huidige en toekomstige generaties.
We delen volledig de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die door de Verenigde Naties worden gepromoot en zijn van plan onze bijdrage te leveren door concrete acties.

DUURZAAMHEIDSVERHAAL

In 2004, toen het bewustzijn van milieuproblemen en de concepten van duurzaamheid nog niet wijdverspreid waren, was APA al gecertificeerd voor zijn toewijding aan deze onderwerpen sinds de oprichting.

Om zijn activiteiten uit te voeren en zijn producten te produceren met volledig respect voor het milieu, werd een Milieubeheersysteem aangenomen, met het verkrijgen van een certificaat van overeenstemming met de meest erkende internationale milieu standaard, de UNI EN ISO 14001.

Bedrijven gecertificeerd in Italië
UNI EN ISO 14001 : MILIEU

 • 30.000
 • 25.000
 • 20.000
 • 15.000
 • 10.000
 • 5.000
 • 0
 • 2004
 • 2006
 • 2008
 • 2010
 • 2012
 • 2014
 • 2016
 • 2018
 • 2020
 • 2022

Onze
Milieureis

Gebruik van enkelzijdig gecoat papier

Voor gemakkelijke terugwinning en recycling werd naast het “dubbelzijdig gecoat” papier het nieuwe “enkelzijdig gecoat” papier geïntroduceerd.

Watergebaseerde lijm

Als pioniers op internationaal niveau hebben we in samenwerking met Italiaanse lijmleveranciers een watergebaseerde lijm ontwikkeld en zo het gebruik van traditionele lijm verminderd.

Ecologische
Conventie

Overeenkomst gesloten met de gemeente Pessano con Bornago om projecten voor mitigatie en verbetering van het lokale ecosysteem te financieren.

Certificering
UNI EN ISO 14001

Adoptie van een milieubeheersysteem voor het beheren van de interacties tussen bedrijven en het milieu
en het omzetten van de bijbehorende risico’s in kansen voor duurzame bedrijfsontwikkeling.

Verbod op
zware metalen

Drie jaar voor de vereisten van de REACH-verordening hebben we pigmenten met zware metalen (bijv. lood, cadmium, etc.) uit onze formuleringen verwijderd.

Vervanging van
het koelgas

Vervanging van het airconditioning/
verwarmingssysteem van het oude koelgas R 22 naar het nieuwe, niet-ozonafbrekende
R 410A.

Toegewijde lijn voor watergebaseerde producten

Start van een nieuwe productielijn exclusief gewijd
aan de productie van artikelen met watergebaseerde kleefstofemulsie.

Thermisch terugwinsysteem

Installatie van een warmtewisselaar op de productiefaciliteiten om thermische energie terug te winnen voor de verwarming
van productielocaties, magazijnen en kantoren.

Start van recyclebare laminaten

Dankzij partners die onze doelen op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie delen, was het mogelijk om het grootste deel van het productieafval te gaan recyclen.

Gedetailleerde monitoring van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen

Installatie van meters op met methaan gevoede installaties om een gedetailleerde monitoring uit te voeren voor de definitie van efficiëntiestrategieën.

Oplosmiddelherwin-
ningssysteem

Introductie van een distilleerder voor de zuivering en hergebruik van uitgeput oplosmiddel gebruikt in was-, reinigingsoperaties, etc.

Thermografisch onderzoek

Sinds 2017 wordt jaarlijks een thermografisch onderzoek uitgevoerd op de elektrische panelen van het bedrijf om anomalieën en energielekken
te identificeren.

Nieuwe naverbrandings-
installatie

Installatie van een nieuwe, regeneratieve “BAT – Best Available Technology” thermische naverbrander met laag energieverbruik voor de zuivering van lucht en procesemissies.

Energie-efficiëntie
in verlichting

Vervanging van alle “klassieke” verlichtingsarmaturen door LED-technologie om het energieverbruik en de daaruit voortvloeiende CO2-emissies in de atmosfeer te verminderen.

Partnerschap met
PVC Forum Italia

Samenwerking met PVC Forum Italia. Een Italiaanse vereniging die de belangrijkste bedrijven in de PVC-productie, -compounding en -verwerking samenbrengt om steeds efficiëntere en innovatieve milieuvriendelijke

beleidsmaatregelen te ondersteunen die de veiligheid van de consument, de bescherming van het milieu, de efficiëntie in het gebruik van middelen en de vermindering
van broeikasgassen garanderen.

Oplaadpunt voor elektrische auto’s

Een keuze in het teken van duurzame ontwikkeling. Om “duurzame mobiliteit” te bevorderen, hebben we oplaadsystemen voor elektrische auto’s geïnstalleerd en beschikbaar gesteld aan al onze medewerkers.

Partnerschap met
VinylPlus

VinylPlus® vertegenwoordigt
de inzet van de Europese PVC-industrie voor duurzame ontwikkeling, werkend aan het verbeteren van de duurzaamheidsprestaties van PVC.

Recycling van PVC-afval

Samenwerking met een gecertificeerde entiteit die PVC-afvalfolie recyclet en regenereert tot Secundaire Grondstof (SG) om opnieuw op de markt te worden gebracht in een circulaire economie perspectief.

Efficiëntie van persluchtprocessen

Ultrasoon onderzoek van persluchtcircuits om problemen te identificeren en op te lossen met een aanzienlijke vermindering van energieverspilling.

Nieuwe heteluchtgenerator

Om het verbruik van natuurlijke bronnen te verminderen, hebben we de heteluchtgenerator vervangen door een efficiënter model van de nieuwste generatie.

Energieomzetting

Start van de omzetting van productiefaciliteiten naar elektrische energie, met integratie van op methaan werkende heteluchtgeneratoren met elektrische batterijgeneratoren.

Fotovoltaïsch
systeem

Installatie van een systeem van meer dan 600 kWp dat de reductie van 300 ton CO2 per jaar mogelijk maakt, gelijk aan de CO2 die door 400 bomen in 40 jaar wordt geabsorbeerd.

FAI Corporate
Golden Donor

We ondersteunen het Italiaanse Milieufonds om de beschermingsactiviteiten van het Italiaanse landschaps- en cultureel erfgoed te ondersteunen.

Nieuwe
ZeroPVC-opties serie

De innovatieve en complete oplossing voor het decoreren van muren, vloeren, borden, meubels en wrapping, ontworpen om te voldoen aan
de groeiende vraag naar PVC-alternatieve materialen.

Carbon footprint

Een studieproject met onze leveranciers is gestart om de directe of indirecte broeikasgasemissies die met onze organisatie en enkele van onze producten zijn verbonden, te kwantificeren en te rapporteren.

DOELSTELLINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN

TOEKOMSTIGE DOELEN EN VERPLICHTINGEN

WAT WORDT BEDOELD MET KARBOONVOETAFDRUK?

De koolstofvoetafdruk is een parameter die de som van de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen geassocieerd met een product, een dienst of een organisatie uitdrukt. Deze indicator, doorgaans uitgedrukt in tonnen CO2-equivalent, maakt het mogelijk om de impact van menselijke activiteiten op klimaatverandering en dus op de opwarming van de aarde te bepalen.

Het bepalen van de koolstofvoetafdruk stelt organisaties in staat om decarbonisatiestrategieën nog nauwkeuriger te definiëren en na te streven voor een duurzamere toekomst.

APA EN HET SOCIALE

Wheelchair
Karting A.S.D.

Al jaren ondersteunen wij de vereniging “Wheelchair karting A.S.D.” door het Kart-therapie project te steunen, dat als doel heeft “mensen met een handicap te begeleiden naar het besef dat het mogelijk is om opnieuw deel te nemen, hun eigen grenzen te overwinnen, met zichzelf en met het leven te concurreren in het bereiken van resultaten die voorheen als onmogelijk werden beschouwd”.

FAI – Fondo
Ambiente Italiano

APA S.p.A. ondersteunt de FAI – Italiaans Milieufonds door lid te worden van het Corporate Golden Donor programma.

Dicht bij de FAI willen we een groot beschermingsproject realiseren dat ook een ambitieuze culturele uitdaging is: Italië een mooiere plek maken om te leven, te werken en onze kinderen op te voeden.

Het landschappelijke en culturele erfgoed dat de FAI beschermt en promoot, vertegenwoordigt inderdaad een uniek kapitaal in de wereld en de fundamentele bron waarin geïnvesteerd moet worden om ons prachtige land te doen herleven, te ontwikkelen en te waarderen. Dankzij de steun van zijn vele leden, zowel particuliere burgers als bedrijven, beschermt en beheert de FAI al 49 jaar 71 Goederen over het hele nationale grondgebied. Belangrijke historische, artistieke en landschappelijke nederzettingen gered van verwaarlozing, gerestaureerd, beschermd en opengesteld voor het publiek.

Elke dag zet de FAI zich in om prachtige kunst-, natuur- en cultuurjuwelen te beschermen en toegankelijk te maken voor iedereen, verspreid over het platteland, de steden en de kusten van ons land; om de gemeenschap te onderwijzen en bewust te maken van de kennis, het respect en de zorg voor kunst en natuur en om als woordvoerder van de eisen van de burgermaatschappij te fungeren door actief in het gebied te monitoren en in te grijpen.

Om meer te ontdekken over de FAI en het lidmaatschap, bezoek de FAI-website.

Gemeente
Pessano con Bornago

Al meer dan 20 jaar is er een Ecologische Conventie gesloten met de gemeente Pessano con Bornago.

Deze overeenkomst bepaalt dat, op basis van bepaalde factoren (bijv. afvalproductie, verbruik van hulpbronnen, emissies in de atmosfeer), een deel van de middelen wordt toegewezen voor mitigatie- en milieuverbeteringsinterventies in het gebied.

VEILIG WERK

Bij APA zetten we ons in om adequate werkomstandigheden te garanderen op het gebied van gezondheid, welzijn en gelijkheidspraktijken.

Sinds 2012 zijn we gecertificeerd volgens de BS OHSAS 18001 norm en in 2021 hebben we onze toewijding vernieuwd door certificering te verkrijgen volgens de recentere UNI ISO 45001 norm, een internationale benchmark voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk.

Een van de gemaakte inzetten die heeft geleid tot opwindende resultaten is de constante opname van jongeren in het personeelsbestand van het bedrijf.

Enthousiasme, nieuwe ideeën en vaardigheden zijn slechts enkele van de kwaliteiten waarmee onze organisatie verder is versterkt.

Voor nieuwe medewerkers was het een kans om een stimulerende werkomgeving te vinden, een beroep te leren door te verbeteren via training en onderwijs van hoog niveau.

Ongevallen

Gemiddelde leeftijd van de werknemers

Werknemers